Partneri

Prijímateľ

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. (ďalej aj „MGA“) (http://www.medirexgroupacademy.sk/) ako žiadateľ projektu je vedeckovýskumnou a vzdelávacou neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je zameraná na multidisciplinárny nezávislý výskum a vývoj v oblasti biomedicíny a s tým súvisiaca podpora vzdelávania zameraná prioritne na humanitné biomedicínske smery. MGA je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. Má za sebou niekoľkoročné bohaté skúsenosti s realizáciou výskumných projektov financovaných z Operačného programu Výskum a vývoj. Cieľom je využiť výsledky výskumu v klinickej praxi, implementovať poznatky vedy a biomedicínskeho výskumu do diagnostickej a terapeutickej praxe. MGA sa snaží zapojiť aj do nadnárodných výskumných projektov a podporuje transfer know-how zahraničných výskumných skupín, akademických inštitúcií aj do výskumných aktivít MGA, budovaného Centra excelentného výskumu, výskumného centra BIOMEDIRES. Výsledkami národných, lokálnych výskumných aktivít chceme prispievať k širšiemu medzinárodnému výskumu v oblasti nadnárodných biomedicínskych problémov. V MGA pracujú vysoko erudovaní vedeckovýskumní pracovníci, ktorí sa priamo podieľajú aj na implementácii nových diagnostických postupov v praxi, sledujú zavedené nové metodiky a postupy a priebežne aj vyhodnocujú ich diagnostickú validitu v porovnaní s pôvodnými či inými diagnostickými metódami. Taktiež sa priamo zúčastňujú na výskume a vývoji ďalších diagnostických metód a postupov v oblasti biomedicíny s prioritami v oblasti genetiky a genomiky, metabolomiky, v diagnostike a prevencii onkologických a iných civilizačných ochorení.

Subjekt/prijímateľ pomoci – MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Kontaktná osoba:
Mgr. Dominika Vizváry

 

Tel. č.: +421 907 839 614
Mail: dominika.vizvary@medirexgroupacademy.sk

Webové sídlo: www.medirexgroupacademy.sk

Partneri

 

Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.