O projekte

Názov projektu

Závažné civilizačné ochorenia a COVID-19

Akronym

DiaCovid

Kód projektu

313011AVH7

Spolufinancovaný fondom

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Program

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Poskytovateľ

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výskumná agentúra

Kód výzvy

OPII-VA/DP/2020/9.2.-01

Prijímateľ

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Sídlo

Novozámocká 1/67, 94905 Nitra

IČO

37 986 805

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu

2 096 913,17 €

Výška poskytnutého NFP

1 992 067,51 €

Obdobie realizácie projektu

10/2020 – 06/2023

Miesto realizácie projektu

SR/Nitriansky kraj/Nitra

Projekt DIACOVID​

Celkovým cieľom projektu je prostredníctvom výskumu a vývoja závažných civilizačných ochorení a ich komplikácií spôsobených akútnymi vírusovými ochoreniami (ako model bude slúžiť ochorenie COVID-19 s cieľom získať nové poznatky aj vo vzťahu k iným obdobným ochoreniam) získať také poznatky, ktoré umožnia podporiť a rozvíjať klinicky aplikovateľné inovatívne postupy pre pacientov trpiacich kombináciou týchto ochorení.

Zaujímavosti o projekte

Predmet výskumu

Projekt bude realizovať žiadateľ – MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. (miesto realizácie – Nitra) v rámci medzinárodnej spolupráce so špičkovým tímom Karlovej univerzity v Prahe. Výskumno-vývojová aktivita predkladaného projektu (nezávislý výskum a vývoj) je zadefinovaná, ako dodatočný spoločný „pracovný balík“ zvyšujúci potenciál medzinárodného projektu MiCoBion prispieť k boji proti pandémii ochorenia COVID-19.

Tematicky pôjde o skúmanie vzájomného vzťahu medzi modelovými závažnými civilizačnými ochoreniami (diabetes mellitus a zápalové črevné ochorenia) a ochorením COVID-19, 


pričom k výskumu vzťahu týchto dvoch ochorení budú prispievať aj nové poznatky, ktoré budú vznikať v pôvodných pracovných balíkoch projektu MiCoBion (Microbial Communities in Biomedical and Environmental Areas, and Systems Biology),  (https://cordis.europa.eu/project/id/810224), najmä nové poznatky z oblasti výskumu RNA vírusov. 

Komplexnosť

V súčasnosti prebiehajúca pandémia COVID-19 sa celospoločensky, ale často aj medicínsky vníma ako nezávislá klinická jednotka. Je potrebné si však uvedomiť, že nie u všetkých skupín obyvateľstva rozhoduje o závažnosti priebehu „premenná“, ktorá by bola „lineárna“, ako napr. vek, hmotnosť, fyzická kondícia. Pri prognóze či predikcii priebehu ochorenia je potrebné brať do úvahy komplexné klinicky relevantné informácie. Medzi takéto patrí výskyt závažných, no relatívne častých komorbidít, najčastejšie spôsobených civilizačnými ochoreniami, ako napríklad cukrovkou či zápalovými ochoreniami čriev.

Zameranie projektu

V rámci projektu sa bude realizovať výskum zameraný na:

  • získavanie vzoriek a výskum priebehu ochorenia COVID-19 v kontexte civilizačných ochorení (cukrovka a zápalové ochorenia čriev),
  • zavedenie a validáciu postupov genomického sekvenovania s rôznym aplikačným výstupom (genóm/metagenóm/transkriptóm/metatranskriptóm),
  • identifikáciu nových biomarkerov využiteľných v personalizovanej medicíne,
  • zavedenie a validáciu metód na rýchly skríning identifikovaných biomarkerov využiteľných v rutinnej klinickej praxi.
Genomické analýzy

Je preukázané, že pacienti s COVID-19, ktorí majú zároveň cukrovku so závažnými komplikáciami, majú zvýšené riziko závažného priebehu ochorenia a až 20-násobne vyššiu úmrtnosť v porovnaní s bežnou populáciou. Detailné informácie o zdravotnom stave jedinca a jeho biologickej výbave v kontexte schopnosti odpovede (nielen) na akútne respiračné ochorenia je možné získať priamo aj nepriamo prostredníctvom tzv. genomických analýz. Tieto sa potenciálne môžu využiť pri identifikácii biomarkerov využiteľných v personalizovanej medicíne, keďže môžu súbežne poskytnúť informácie nielen o genetickom pozadí konkrétneho jedinca (tzv. genóm hostiteľa), ale aj jeho reakcii na akútne respiračné ochorenie na tkanivovej úrovni (lokálny transkriptóm hostiteľa) v kombinácii s poznatkami o konkrétnom pôvodcovi ochorenia (metagenóm/metatranskriptóm zahrňujúci informácie o konkrétnom patogéne) získanými v reálnom čase.


Tento typ informácií by mal v budúcnosti poskytnúť najkomplexnejší pohľad na pacienta pre klinických špecialistov, ktorých úlohou bude na ich základe čo najpresnejšie určiť prognózu priebehu ochorenia a zvoliť čo najcielenejšiu terapiu, prípadne nástroje na sledovanie jej úspešnosti.