Výstupy

Výstupy do praxe

Výstupy do praxe:

 • Rozšírená biobanka a databáza s klinickými dátami pacientov,

 • Rozšírenie databázovej architektúry na genomické dáta,

 • Genomická databanka,

 • Vytvorená ucelená biobanka aj s integrovanou obslužnou aplikáciou umožňujúcou efektívnu správu dát a ich využitie pre nezávislý výskum a vývoj,

 • Identifikácia kandidátnych genetických/genomických variantov s veľkým efektom,

 • Stanovenie spoľahlivosti/diskriminačnej schopnosti alternatívnych výpočtov genomických rizík,

 • Charakterizácia všeobecnej populačnej vzorky SR vzhľadom na distribúciu špecifických genomických rizík pre vybrané závažné multifaktoriálne ochorenia,

 • Vytvorený referenčný súbor o rozložení polygénových rizikových skóre pre hodnotenie individuálnych vzoriek pacientov v budúcnosti (bez potreby ďalších populačných štúdií),

 • Identifikácia kandidátnych biomarkerov a sledovanie ich hodnôt mimo referenčný interval ako významných indikátorov pridružených komplikácií vírusovej infekcie,

 • Identifikácia kandidátnych genomických variantov využiteľných v prognostike a personalizácii terapie pacientov s modelovými civilizačnými ochoreniami v kontexte s akútnymi respiračnými vírusovými ochoreniami,

 • Vyhodnotenie rizika hypoglykemických príhod, resp. zlej glykemickej kompenzácie na priebeh infekcie vírusom SARS-CoV-2,

 • Vyhodnotenie vplyvu liečby diabetes mellitus a jeho komorbidít na priebeh infekcie vírusom SARS-CoV-2,

 • Optimalizovaný algoritmus analýzy kandidátnych biomarkerov s návrhom aplikovateľnosti v rámci štandardnej zdravotnej starostlivosti,

 • Návrh postupu pre stratifikáciu liečby a klinický manažment pacientov s DM trpiacich akútnym respiračným vírusovým ochorením (COVID-19 ako model).

Výstupy projektu

Dočasný pútač projektu „Závažné civilizačné ochorenia a COVID-19“